เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพรเจริญ

สภาพทั่วไป

. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          1.1 ที่ตั้งและเขตการปกครอง

                    1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรเจริญ ประมาณ 6 กิโลเมตร

. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          1.1 ที่ตั้งและเขตการปกครอง

                    1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรเจริญ ประมาณ 6 กิโลเมตร

                                               พื้นที่ตำบลวังชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 50.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  31,562.99 ไร่ โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

                        ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

                        ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

                        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

                        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

              1.1.2 การปกครอง

                             ตำบลวังชมภู แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 

 

หมู่ที่

 

ชื่อบ้าน

จำนวน

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านวังยาว

234

401

421

822

2

บ้านโคกนิยม

176

334

341

675

3

บ้านสร้างคำ

174

336

336

672

4

บ้านโนนสวาท

285

510

523

1,033

5

บ้านพูนผล

141

258

252

510

6

บ้านบุ่งคล้า

69

138

105

235

7

บ้านเกษตรรุ่งเรือง

94

121

119

240

8

บ้านวังชมภู

129

258

209

467

รวม

1,302

2,356

2,306

4,662

หมายเหตุ : รายงานสถิติประชากร ระดับตำบล ของตำบลวังชมภู(ข้อมูลของ ประจำปี พ.ศ. 2561)

1.2 สภาพทางกายภาพ

1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลวังชมภู มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ  และที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนเป็นเขตที่ลุ่มในเขตลำน้ำสงคราม

                    1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ

                             ภูมิอากาศของตำบลวังชมภู จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อน ในฤดูฝนจะมีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แต่ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาในตอนเช้า ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและแห้งแล้ง

                    1.2.3 ลักษณะทางธรรมชาติ      

          - ดิน

                             ดินในพื้นที่ของตำบลวังชมภู เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดการกัดกร่อนของผิวดินสูง เป็นเหตุให้ดินถูกน้ำชะล้างสารอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชไปหมด การปรับปรุงดินทำได้ค่อนข้างยากเพราะการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูและเรื่องการชลประทาน และการจัดการบำรุงรักษาดินไปพร้อมๆ กันด้วย

                             การใช้ประโยชน์จากดินในพื้นที่ของตำบลวังชมภู จะใช้ในการทำการเกษตรกรรม   เช่น ทำนา ทำไร่ และการปศุสัตว์ ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่รกร้างว่างเปล่า   

 - น้ำ

                             ตำบลวังชมภูนอกจากอาศัยน้ำฝนในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการทำการเกษตรกรรมแล้วยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ 

                    - ลำน้ำ /สายน้ำ    จำนวน  5  สาย

                             (1)  ห้วยส้มโฮง                     (4)  ห้วยไฮหย่อง

                             (2)  ห้วยหมากบ้า                   (5)  ลำน้ำสงคราม

                             (3)  ห้วยสาน                                         

                    - บึง /หนอง    จำนวน  6  แห่ง

(1)  หนองส้มโฮง                    (5)  หนองหล่ม                     

(2)  หนองกะซะ                     (6)  หนองผือ

(3)  หนองแปน                     (4)  หนองเปือย

- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          (1)  ฝาย                             11      แห่ง

          (2)  บ่อน้ำตื่น              20      แห่ง

          (3)  บ่อน้ำบาดาล         38      แห่ง

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   จำนวน 1 แห่ง  คือ

                             สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังยาว ตำบลวังชมภู มีพื้นที่รับน้ำ 1,500  ไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู                          

1.3 สภาพทางการเมือง

                    1.3.1 ประชากร  

จำนวนประชากรของตำบลวังชมภู รวมทั้งสิ้น 4,484 คน แยกเป็น

ชาย 2,280 คน หญิง 2,204 คน จำนวน ครัวเรือน 1,173 ครัวเรือน

                   1.3.2 การเลือกตั้ง

- ตำบลวังชมภู มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556

          1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ 

1.4.1 รายได้ของประชากร

                             - ตำบลวังชมภู มีรายได้ของประชากรเฉลี่ย 49,922 บาท ต่อคน/ปี

                   1.4.2 การประกอบอาชีพ

          - เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ของตำบลวังชมภู คือ การทำนา ทำไร่ ปลูกผักชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ตามบริเวณที่ราบลุ่ม และริมแม่น้ำสงคราม ซึ่งจะทำการเพาะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว

          - ปศุสัตว์เป็นอาชีพรองของประชาการในพื้นที่ตำบลวังชมภู เช่น โคกระบือ ไก่ สุกร เป็ด และสัตว์อื่น ๆ

- ประมงแบบพื้นบ้านตามลำน้ำ

                               - ทำไร่ เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง นอกจากนี้เริ่มมีการปลูกไม้เศรษฐกิจมากขึ้น เช่น การปลูกยางพารา การปลูกยูคาลิปตัส

                               - ค้าขาย การค้าขายส่วนใหญ่จะค้าขายของชำ สินค้าทางการเกษตร

- ประชาชนในตำบลวังชมภู บางส่วนจะอพยพไปทำงานรับจ้างยังต่างถิ่น เช่น    กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   

                    1.4.3 แหล่งเงินทุน สถาบันการเงิน สหกรณ์และการรวมกลุ่มอาชีพ

- แหล่งเงินทุน

        (1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                                       (2) เงินแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) 

                                       (3) เงินเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านๆ ละ 100,000 บาท

 

                               - สถาบันการเงิน

                                       (1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาพรเจริญ

                                       (2) ธนาคารออมสินสาขาพรเจริญ

                             - การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ

ตำบลวังชมภูมีการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ดังนี้

ลำดับ

ที่

ชื่อกลุ่ม

จำนวนสมาชิก

(คน)

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ชื่อที่ตั้งของกลุ่ม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสวาท

กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเกษตรพอเพียง 2549

กลุ่มปลูกเห็ด

กลุ่มทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน

กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน

กลุ่มเกษตรผสมผสาน

กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่ดิน

กลุ่มผู้เลี้ยงโค

กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสร้างคำ

กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ

กลุ่มผู้เลี้ยงวัว

กลุ่มผู้เลี้ยงกบ

กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ 2

กลุ่มผู้เลี้ยงโค

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูขุน

กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ

กลุ่มพลังพัฒนาอาชีพ

กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ

กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร

-

-

6

10

5

6

6

5

10

10

11

10

5

10

15

5

15

66

16

36

-

-

40,000

48,000

40,000

40,000

40,000

50,000

100,000

100,000

50,000

100,000

50,000

100,000

100,000

28,000

100,000

100,000

50,000

-

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวาท

หมู่ที่ 2 บ้านโคกนิยม

หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว

หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว

หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว

หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว

หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว

หมู่ที่ 2 บ้านโคกนิยม

หมู่ที่ 2 บ้านโคกนิยม

หมู่ที่ 3 บ้านสร้างคำ

หมู่ที่ 3 บ้านสร้างคำ

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวาท

หมู่ที่ 5 บ้านพูนผล

หมู่ที่ 5 บ้านพูนผล

หมู่ที่ 6 บ้านสร้างคำ

หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรรุ่งเรือง

หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรรุ่งเรือง

หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู

หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู

หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู

1.4.4 การคมนาคม และสาธารณูปการต่าง ๆ

- ถนน

                             ตำบลวังชมภูมีถนนสายสำคัญๆ  ดังนี้ 

                                       (1)  ถนนลาดยางสายข้างโรงพยาบาลพรเจริญ-บ้านวังยาว

                                       (2)  ถนนลูกรังสายดงเสียด-วังยาว

                                       (3)  ถนนลาดยางสายนาเต่า-วังยาว

                             - น้ำประปา

                                       ตำบลวังชมภู มีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด 8 แห่ง

                             - การไฟฟ้า

                                       ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 1,173 ครัวเรือน

                    1.4.5 การพาณิชย์ และการบริการ

                             ตำบลวังชมภู มีปั๊มน้ำมันหลอดให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 5 แห่ง

                    1.4.6 การอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

                                                         -

1.5 สภาพสังคม          

                     1.5.1 การศึกษา

                             - สถานศึกษา    จำนวน  3  แห่ง ดังนี้

                                      1. โรงเรียนบ้านวังยาว    ที่ตั้งหมู่ 1 บ้านวังยาว

                                      2. โรงเรียนบ้านสร้างคำ   ที่ตั้งหมู่ 3 บ้านสร้างคำ

                                      3. โรงเรียนบ้านโคกนิยม  ที่ตั้งหมู่ 2 บ้านโคกนิยม

                             -  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)        จำนวน  แห่ง ดังนี้

                                      โรงเรียนขยายโอกาสบ้านวังยาว

                             -  ศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)       จำนวน  แห่ง

                             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               จำนวน  3  แห่ง

                                                1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชมภู ที่ตั้งหมู่ 8 บ้านวังชมภู

                                      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุวรรณาราม     ที่ตั้งหมู่ 3 บ้านสร้างคำ

                                                3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุริมาประดิษฐ์      ที่ตั้งหมู่ 2 บ้านโคกนิยม

                    1.5.2 ศาสนา

                             ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังชมภู ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันทางศาสนา ดังนี้

วัด /ที่พักสงฆ์         จำนวน  9  แห่ง

ลำดับที่

ชื่อวัด  /  ที่พักสงฆ์

สถานที่ตั้ง

1

วัดสุทธาวิลัย

หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว

2

วัดปุริมาประดิษฐ์

หมู่ที่ 2 บ้านโคกนิยม

3

วัดป่าสุวรรณาราม

หมู่ที่ 3 บ้านสร้างคำ

4

วัดอุทิศวราราม

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวาท

5

วัดป่าอินทร์เขียน

หมู่ที่ 5 บ้านพูนผล

6

วัดรัตนประสิทธิ์

หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งคล้า

7

วัดรุ่งเรืองสุวัณราม

หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรรุ่งเรือง

8

วัดมงคลสัจธรรม

หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู

9

วัดดอนขนุนทอง

หมู่ที่ 5 บ้านพูนผล

1.5.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

                                       ในตำบลวังชมภู มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สำคัญและจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ดังนี้

- งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

- งานบุญมหาชาติ

- ประเพณีลอยกระทง

- ประเพณีสงกรานต์

- งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

- งานะเพณีทอดกฐิน

ฯ ล ฯ

 1.5.4  การสาธารณสุข

                             - สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ

         สถานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชมภู ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู

1.5.4  การรักษาความสงบเรียบร้อย

                    - ลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ     จำนวน      400  คน

                    - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล   จำนวน 85 คน

2. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 

   2.1 บุคลาการ 

             - คณะผู้บริหาร                               จำนวน    4    คน

             - สมาชิกสภา อบต.                         จำนวน    16    คน

             - พนักงานส่วนตำบล                        จำนวน    11   คน

             - พนักงานจ้างทั่วไป                         จำนวน     4    คน

             - ครูผู้ดูแลเด็ก                                 จำนวน     5    คน

             - ครูผู้ช่วย                                      จำนวน     3    คน

         2.2 ระดับการศึกษาของบุคลาการ 

            - ประถมศึกษา                                จำนวน     1    คน

            - มัฐยมศึกษา / อาชีวศึกษา               จำนวน    13    คน

            - ปริญญาตรี                                   จำนวน    20    คน

            - สูงกว่าปริญญาตรี                          จำนวน     1    คน

         2.3 รายรับ/รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 

 

รายรับ

 

รายรับ

รับจริง

ปี 2555

ประมาณการ

ปี 2556

ประมาณการ

ปี 2557

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

 

98,225.64

93,631.20

107,540.65

1,920.00

37,350.80

0.00

 

102,000.00

131,000.00

120,000.00

500.00

46,500.00

0.00

 

95,000.00

105,000.00

100,000.00

5,000.00

33,700.00

5,000.00

รวมรายได้ที่จัดเก็บ

338,668.29

400,000.00

343,700.00

ายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

9,586,582.30

 

9,586,582.30

 

5,677,258.45

5,677,258.45

 

 

9,829,460.00

 

9,829,460.00

 

6,624,380.00

6,624,380.00

 

 

10,849,540.00

 

10,849,540.00

 

7,236,760.00

7,236,760.00

รวม

15,602,509.04

16,853,840.00

18,500,000.00

 

รายจ่าย

งบ

รายจ่ายจริง

ปี 2554

ประมาณการ

ปี 2555

ประมาณการ

ปี 2556

รายจ่ายจากงบประมาณ

1. งบกลาง

2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

3. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

 

447,085.00

 

4,875,620.00

 

3,857,965.08

1,896,615.00

8,000.00

2,180,987.76

 

532,000.00

 

6,894,580.00

 

4,771,760.00

2,808,100.00

15,000.00

1,832,400.00

 

572,100.00

 

6,604,160.00

 

6,191,240.00

2,835,500.00

15,000.00

2,282,000.00

รายจ่ายจากงบประมาณ

13,266,272.84

16,853,840.00

18,500,000.00


องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เป็นเมืองน่าอยู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสงคราม และส่วนป่าโคกบะฮี ซึ่งมีธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ต่างๆ พืชสวน ไร่นา ห่างจาก จังหวัดบึงกาฬ 49 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 693 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1360502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2057
4131
26889
1296282
41581
81216
1360502

Your IP: 162.158.189.190
2024-07-13 13:01

หนังสือราชการ สถ.